Gotowe projekty domów to zazwyczaj mniej niż połowa do pozwolenia na budowę

Gotowe projekty domów jednorodzinnych są oczywiście profesjonalnymi dokumentacjami architektoniczni, wykonanymi przez uprawnionych architektów. Jednak sporządzane one są w oparciu o standardowe warunki glebowe oraz strefę klimatyczną. Projekt budowlany stanowi indywidualną dokumentację, która spełnia wymagania określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lud w decyzji o warunkach zabudowy. Jak się okazuje, bardzo często gotowe projekty domów jednorodzinnych to dopiero mniej niż połowa do pozwolenia na budowę.

Adaptacja gotowego projektu domu jednorodzinnego

Gotowy projekt powinien być zaadaptowany. Polega to na dostosowaniu go do konkretnej działki oraz warunków zabudowy. Architekt adaptujący musi opracowywać sposób posadowienia budynku. W procesie tym branych jest pod uwagę szereg czynników, m.in.:

 • poziom występowania gruntów nośnych,
 • poziom występowania wody gruntowej w różnych porach roku,
 • głębokość przemarzania gruntu,
 • fundamenty sąsiednich budynków (szczególnie, gdy nowy dom usytuowany jest bezpośrednio przy istniejącej już zabudowie).

Decyzja o warunkach zabudowy określa minimalne odległości od granicy działki, kąt nachylenia dachu, a nawet maksymalną powierzchnię zabudowy. Na etapie adaptacji architekt w niektórych przypadkach powinien również zmienić kąt nachylenia dachu, a czasami również wielkość i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych.

Gotowy projekt po adaptacji to już część architektoniczna projektu budowlanego. Na projekt budowlany składają się:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu naniesiony na aktualną mapę,
 • projekt architektoniczno-budowlany – opis przeznaczenia oraz sposobu wykonania i formy obiektu budowlanego (powinien on zawierać wymogi energetyczne i ekologiczne, rozwiązania materiałowe i techniczne związane z wymogami w kwestii dostosowania do otoczenia m.in. o dostępność dla osób niepełnosprawnych).

Projekt zagospodarowania działki

Projekt zagospodarowania działki składa się z części opisowej i rysunkowej. Część rysunkową wykonuje się na kopii aktualnej mapy zasadniczej i zamieścić na niej:

 • granice działki i jej usytuowanie względem stron świata i sąsiednich działek,
 • układ istniejących obiektów budowlanych,
 • układ planowanych obiektów budowlanych,
 • sposób odprowadzania ścieków,
 • układ komunikacyjny i układ zieleni.

Część opisowa zawiera natomiast informacje o projektowanym obiekcie budowlanym, dane informujące, czy działka wpisana jest do rejestru zabytków i czy podlega ona ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W części tej ujmuje się także zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej.

Projekt budowlany

Oprócz projektu architektonicznego i projektu zagospodarowania działki, do projektu budowlanego dołącza się również:

 • oświadczenia odpowiednich jednostek w kwestii dostaw mediów – wody, energii, ciepła i gazu,
 • w razie konieczności załącza się także: geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych i wyniki badań geologiczno-inżynierskich.

Dopiero wymienione wyżej elementy składają się na kompletny projekt budowlany. Powinien być sporządzony w czytelnej technice graficznej i należy go oprawić w okładkę formatu A-4. W takiej formie, projekt budowlany może stanowić załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę.